Giuse Nguyễn Ngọc Thông

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2009
"Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại" (Ga 3,30)
Nơi làm việc: 

NT Thạch Đà, hạt Xóm Mới