Đa Minh Lâm Quang Khánh

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2009
Nơi làm việc: 

NT Bùi Phát, hạt Tân Định