Phanxicô At Trần Đức Huấn

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2009
Nơi làm việc: 

NT Phanxicô Xaviê, hạt Chợ Quán