Giuse Nguyễn Minh Đức

Năm Linh mục: 
2009
Nơi làm việc: 

NT Bùi Môn, hạt Hóc Môn