Mactinô Chu Quang Định

Năm Linh mục: 
2009
Nơi làm việc: 

NT Phát Diệm, Hạt Phú Nhuận