Gioan B. Lê Quốc Kiệt

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2009