Phanxicô X. Nguyễn Văn Thanh

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2003
Nơi làm việc: 

NT Bình Hưng, hạt Bình An.