Bernarđô Phạm Văn Quy

Năm sinh: 
1912
Năm Linh mục: 
1942
Nơi làm việc: 

NH Phát Diệm, hạt Xóm Mới