Gabriel Trịnh Công Chánh

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Tân Quy, hạt Hóc Môn