Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Năm sinh: 
1962
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 
Nhà thờ An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới