Gioan Nguyễn Như Yêng

Năm sinh: 
1942
Năm Linh mục: 
1968
Nơi làm việc: 

NT Tân Hiệp, hạt Hóc Môn