Giuse Trịnh Tín Ý

Năm sinh: 
1948
Năm Linh mục: 
1975
Nơi làm việc: 

NT Vinh Sơn, hạt Phú Thọ