Giuse Mai Thanh Tùng

Năm sinh: 
1953
Năm Linh mục: 
1995
Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Gia Định, hạt Gia Định