Luy Trần Phúc Vỵ

Năm sinh: 
1924
Năm Linh mục: 
1948
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà