Giuse Phan Du Vịnh

Năm sinh: 
1924
Năm Linh mục: 
1954
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà