Gioan Lê Quang Việt

Năm sinh: 
1962
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Mạctinho, hạt Sài Gòn