Giuse Trịnh Văn Viễn

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1972
Nơi làm việc: 

NT Bình An, hạt Bình An