Đa Minh Nguyễn Văn Ngọc

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2007
Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Khiết Tâm, hạt Chí Hoà