Đa Minh Đinh Văn Vãng

Năm sinh: 
1947
Năm Linh mục: 
1973
Nơi làm việc: 

NT Sao Mai, hạt Chí Hoà