Giuse Đoàn Văn Tuyến

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2005
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Phú Hải, Hạt Phú Nhuận