Giuse Phạm Sỹ Tùng

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2005
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Hiển Linh, Hạt Gia Định