Luca Trần Quang Tung

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Nam Hải, hạt Bình An