Giuse Vương Sĩ Tuấn

Năm sinh: 
1960
Năm Linh mục: 
1992