Phêrô Phan Khắc Triển

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Tân Đông, hạt Hóc Môn