Giuse Phạm Đức Tuấn

Năm sinh: 
1959
Năm Linh mục: 
1992
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Hạnh Thông Tây, Hạt Gò Vấp