Giuse Nguyễn Văn Trọng

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1970
Nơi làm việc: 

NT Tân Phú Hoà, hạt Phú Thọ