Michael Phạm Trường Trinh

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2005
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Ninh Phát, Hạt Tân Sơn Nhì