Augustinô Nguyễn Văn Trinh

Năm sinh: 
1942
Năm Linh mục: 
1971
Nơi làm việc: 

NT Vĩnh Hội, hạt Xóm Chiếu