Giuse Nguyễn Hữu Triết

Năm sinh: 
1945
Năm Linh mục: 
1972
Nơi làm việc: 

NT Tân Sa Châu, hạt Chí Hoà