Giuse Trần Trung Hiếu

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2007
Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Cao Thái, hạt Thủ Thiêm