Gioan B. Trần Văn Trí

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2007