Gioan B. Phạm Năng Trí

Năm sinh: 
1922
Năm Linh mục: 
1950
Nơi làm việc: 

NH (Nhà vãng lai)