Giuse Nguyễn Đức Trí

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Bình Minh, hạt Bình An