Tôma Đặng Toàn Trí

Năm sinh: 
1940
Năm Linh mục: 
1969
Nơi làm việc: 

NH (Nhà riêng)