Augustinô M. Phạm Minh Tri

Năm sinh: 
1936
Năm Linh mục: 
1963
Nơi làm việc: 

NH, hạt Chí Hoà