Giuse Nguyễn Thiện Toàn

Năm sinh: 
1931
Năm Linh mục: 
1958
Nơi làm việc: 

NH, hạt Tân Sơn Nhì