Giuse Hoàng Kim Toan

Năm sinh: 
1963
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Tân Hoà, hạt Phú Nhuận