Vinh Sơn Phạm Văn Tính

Năm sinh: 
1957
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Bình Thọ, hạt Thủ Đức