Giuse Đinh Hiền Tiến

Năm sinh: 
1956
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Phú Thọ Hoà, hạt Tân Sơn Nhì