Luca Trần Khánh Tích

Năm sinh: 
1932
Năm Linh mục: 
1962
Ngày qua đời: 
18.06.2011
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà