Phaolô Nguyễn Thực

Năm sinh: 
1951
Năm Linh mục: 
1987
"Ta là ánh sáng thế gian"
Nơi làm việc: 

NT Antôn, hạt Chí Hòa

Giới thiệu thêm: 
Quan tâm chăm sóc người nghèo, nhất là anh em khiếm thị.