Đa Minh Phạm Minh Thuỷ

Năm sinh: 
1945
Năm Linh mục: 
1972
Nơi làm việc: 

NT Tân Thành, hạt Tân Sơn Nhì