Raphael Lê Trọng Thục

Năm sinh: 
1941
Năm Linh mục: 
1968
Ngày qua đời: 
03.08.2013
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà