Giuse Trần Anh Thụ

Năm sinh: 
1964
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Trung Bắc, hạt Xóm Mới