Đa Minh Vũ Ngọc Thủ

Năm sinh: 
1952
Năm Linh mục: 
1987
Nơi làm việc: 

NT Tân Việt, hạt Tân Sơn Nhì