Phanxicô X. Nguyễn Ngọc Thu

Năm sinh: 
1941
Năm Linh mục: 
1970
Nơi làm việc: 

NT Phaolô 3, hạt Tân Định