Matthêô Nguyễn Mạnh Thu

Năm sinh: 
1930
Năm Linh mục: 
1961
Nơi làm việc: 

NH Hà Nội, hạt Chợ Quán