Giuse Đinh Văn Thọ

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2003
Nơi làm việc: 

NT Tân Trang, hạt Phú Thọ