Félix Nguyễn Văn Thiện

Năm sinh: 
1936
Năm Linh mục: 
1967