Phanxicô X. Trần Văn Thi

Năm sinh: 
1957
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Lạc Quang, hạt Hóc Môn